Serpil ÖZÇELİK
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
 

ÖZGEÇMİŞİ:
15.12.1967 tarihinde Bolu’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini  Bolu’da tamamlayarak 26.06.1985 tarihinde Bolu Valiliği’nde  memur olarak  göreve başladı. 1997 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.
Bolu Valiliği’nde 19 yılı aşkın görev yaptığı süre içerisinde;  sırasıyla İl İdare Kurulu Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nde görev yapmış,  aynı zamanda  24.11.2000 – 23.11.2004 tarihleri arasında “İnsan Hakları İl Danışma Masası Görevlisi” görevini de yürütmüştür. 14-17/12/1998  tarihlerinde yapılan 14. Dönem, Mayıs/1999 tarihinde yapılan  1. Dönem  İçişleri Bakanlığı  Taşra Teşkilatı Personeli Kursları ile  Bolu Valiliği tarafından  muhtelif tarihlerde düzenlenen birçok Hizmet-İçi Eğitim Seminerine katılmıştır.
2004 yılında açılan “İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan  Değişikliği Sınavı”nı kazanarak, 10.11.2004 tarihinde Dörtdivan İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü görevine atanmış,  06.12.2004 tarihinde İlçe’deki görevine başlamıştır.
28.03.2005 tarihinde Bolu İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne naklen atanarak, 14.04.2005 tarihinde  Bolu İl Özel İdaresi’nde göreve başlamış,  18.02.2009 tarihinde Bolu İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne atanmıştır.
13.03.2007 – 13.04.2011 tarihleri arasında Bolu Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nde geçici olarak görevlendirilmiştir.
13.04.2011 – 30.03.2016 tarihleri arasında Bolu İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapmıştır.
29.03.2016 tarihinde, Bolu İl Özel İdaresi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak atanmış olup, 30.03.2016 tarihinden itibaren bu görevi yürütmektedir.
Evli ve iki çocuk annesidir.

GÖREV ve TANIMI :
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü idarenin izlediği politikaların halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların kamuoyuna duyurulması, halkın yönetim hakkındaki görüş ve düşünceleri ile yönetimden beklentilerinin belirlenmesi çalışmaları yaparak belirli bir sistem dâhilinde yönetime sunmaktadır. İl Özel İdaresinin yapmış olduğu hizmetleri basın yoluyla halka duyurduğu gibi; halkı bilinçlendirici broşür, bülten, hizmet kitapçıkları ve kurum web sayfası çalışmalarını içerik olarak hazırlar, vatandaşlardan gelen istek şikâyet ve önerileri değerlendirerek en kısa zamanda idarenin diğer birimleri ile çözüme kavuşturup ilgililerine bilgi verilmesini sağlamasından sorumlu birimdir.
Görevin Genel Tanımı:
1. İl Özel İdaresi’nin tüm faaliyet ve etkinlikleriyle, her türlü yatırım projeleriyle halka yakınlaşmasını sağlamak. Bu amaçla, yapılan faaliyetleri ve yatırımları halka daha etkili bir şekilde duyurmak, İdarenin tanıtım ve iletişim etkinliklerini gerçekleştirmek.
2. İl Özel İdaresi’nin görsel, yazılı basın ve yayın kuruluşları arasındaki ilişkilerini sağlamak.
3. Köşe yazıları, fotoğraflar ve basın yoluyla halkın yapmış olduğu istek ve şikâyetleri kesik halinde çoğaltmak ve bunları ilgili makam ve birimlere sunmak.
4. İl Özel İdaresi’nin etkinlikleri ve çalışmalarının fotoğraf ve film olarak kaydedilmesini sağlamak ve arşivlemek.
5. İl Özel İdaresi’ne ait alanlarda yapılacak video çekim izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
6. Uygun görülen yayınlar ile haber ve duyuru bültenlerinin basımı ve dağıtılmasını sağlamak.
7. İl Özel İdaresi’ne ait web sayfasına girecek bilgileri derlemek ve web sitesinin güncellenme durumunu takip etmek.
8. İl Özel İdaresi’nin resmi gazete ve ihtiyaç duyulan diğer resmi kurum yayınları ile yerel, ulusal günlük, haftalık, aylık, gazete ve dergilerin takibini yapmak.
9. 4982 Sayılı Bilgi Edindirme Kanunu kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek.
10. “Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)-Doğrudan Başbakanlık” ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek.
11. İl Özel İdaresi’nin tanınırlık araştırmasını her yıl düzenli olarak yapmak veya yaptırmak, tanınırlığı artırmak üzere çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.
12. İl Özel İdaresi’nin görev alanıyla ile ilgili konularda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, üye veya kurucu üye olma yönünde İl Genel Meclisi’nin kararına bağlı olarak gerekli olan iş ve işlemleri yapmak.
13. Yurt içi-yurt dışındaki mahalli idareler ve diğer özel kurum, kuruluşlarla ilgili iş ve işlemleri organize etmek.
14. İl Özel İdaresi’nin yabancı ziyaretçiler, dış geziler ve dış ilişkiler alanında yapılacak iş ve işlemlerini yürütmek.
15. Her yılsonun da yazılı ve görsel basında İl Özel İdaresi’ne ait haberlerin tümünü içeren CD ve basılı yayın hazırlamak, dağıtımını yapmak.
16. İl Özel İdaresi çalışma sonuçlarının kamuoyuna yansıtılması amacıyla Vali veya Genel Sekreter tarafından yapılacak olan basın toplantısına esas olmak üzere ilgili birimlerle koordine kurarak basın bültenlerini hazırlamak.
17. İl Özel İdaresinin toplumsal faaliyetleri ile ilgili sağlık, eğitim, spor, çevre, trafik, park, kütüphane, kültür, turizm ve sosyal hizmetlerle; yaşlılara, kadınlara, gençlere, çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlere gönüllü katılıma ilişkin iş ve işlemleri yapmak, çalışma yönergesini hazırlamak.
18. Ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler yapmak, yapılacak projelere ortak olmak; kurum içi, bağlı hizmet birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile STK’ların (sivil toplum kuruluşları-vakıf, oda, birlik, dernek, kulüp, kooperatif vd.-) projelere katılımını teşvik etmek. Proje geliştirme, yürütme ve koordinasyon için proje ofisi kurmak. Projeler için kurum içi ve kurum dışından kişiler görevlendirmek. Projelerde yer almak üzere kurum içi ve kurum dışından seçilecek kişileri yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere göndermek.
19. Resmi gazete ile diğer mevzuatlardan İdareyi ilgilendiren konuların belirlenerek ilgili birimlere dağıtımını yapmak,
20. Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak.
21. Kuruma ait sivil savunma hizmetlerini yürütmek.
22. İdarenin yatırımlarına ait bilgilerin 15, 30, 60 dakikalık bilgilendirme raporlarını hazırlamak, bu amaçla ilgili birimlerden gelen sürekli veri akışını sağlamak, İdareye ait brifingi hazırlamak.
23. Birim Müdürü 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu ve 4734 sayılı KİK gereğince Birimi ile ilgili harcamalarda harcama yetkilisi, ihalelerde ise ihale yetkilisi olarak işlemleri yürütmek.
24. Birimi ile ilgili dönemler halinde Faaliyet Raporlarını, Birim Performans Planını hazırlamak ve    üst makama sunmak.
25. Görev alanına giren konularla ilgili istatistiki çalışmaları yapmak.
26. Birimi ile ilgili arşiv ve dokümantasyon işlemlerini yapmak.
27. Mevzuatın ve amirlerin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.