Selami USTA
Emlak ve İstimlak Müdürü
 
ÖZGEÇMİŞİ:
1957   Yılında   Bolu İli Merkez Gölyüzü Mahallesinde doğdu. İlk Orta Lise eğitimini Boluda tamamladı.
1979   1980 Öğretim Yılında Ankara Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.
1981 Yılında Kursiyer öğretmen olarak Kırşehir iline atandı.
5/11/1983 ile 11/03/1984 Tarihleri arasında vatani görevini Kısa dönem olarak Erzincan 59 .cu Topçu Tugay Komutanlığında askerliğini yapmıştır.
01/02/1986 yılında Bolu Belediyesi Gelir Müdürlüğü Emlak Servisinde çalışma hayatına başlamıştır. Bolu Belediyesinin çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra 2015 yılında Bolu İl Özel idaresine naklen atanmıştır.
29/03/2016 Tarihinde Emlak ve İstimlak Müdürü olarak atanmıştır Halen bu görevi yürütmektedir.
Selami Usta Evli 3 çocuk babasıdır.
 
GÖREV ve TANIMI:
İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin envanterini çıkarmak ve sicil kayıtlarını tutmak.
Gayrimenkullerin tapularını almak, beyannamelerini vermek.
İmar planlarında okul alanında kalan ve mülkiyeti Kamu Kurum ve Kuruluşları adına kayıtlı olan (Belediyeler, Maliye Hazinesi) taşınmazların Özel İdare adına tahsis ve devirleri ile ilgili işlemleri yapmak.
İdare’nin görev alanına giren hizmetler ile ilgili taşınmaz alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak.
Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait olup, kiraya verilebilecek nitelikteki arsa, iş merkezi, müstakil dükkan, otopark, büfe ve benzeri yerleri kiraya vermek ve gelir müdürlüğü ile koordineli çalışmak.
Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait hizmet binası niteliğindeki gayri menkulleri resmi kurumlara kiraya vermek.
Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait olup, özel ve tüzel kişilerin işgalinde bulunan taşınmazların işgalden arındırılması ile işgalcilere ecri misil uygulanmasını sağlamak.
Taşınmazlar üzerinde işgalci olup, işgalden vazgeçmeyenlere yönelik ecri misil, meni müdahale ve kal davası açılması için gerekli girişimlerde bulunulmasını sağlamak. Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait bulunan taşınmazların yapım, bakım ve onarımları ile ilgili işlemleri yapmak. Kiralamalar ve gayri menkuller ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki konuların ilgili birimlere intikalini sağlamak.
İdare’nin mülkiyetindeki taşınmazlar ile ilgili diğer her türlü idari işlemleri yürütmek. İmar planında kamu yararına ayrılan ve İl Özel İdare’si görev alanına giren özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırılması işlemlerini yapmak.İmar planlarında okul veya kamu hizmetleri alanında kalmayan özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların, kamu hizmetinde kullanılmak üzere kamulaştırılması için alınacak kamu yararı kararı ile ilgili iş ve işlemler, kamulaştırma işlemlerini yapmak.
Kamulaştırılması istenen taşınmaz üzerinde “tarihi eser” kaydı olması halinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan izin alınmasını müteakip, Kültür Bakanlığı’ndan kamulaştırma yetkisi almak.
İdarenin görev alanına giren hizmetlerin yapılması için taşınmaz mallar üzerinde irtifak hakkı kurmak.
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz malları ihtiyaç halinde Kamulaştırma Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince satın almak.
Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.