Bolu İl Özel İdaresi Etik Komisyonu, Valilik Makamının 10.01.2017 tarih ve 254 sayılı onayı ile 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere kurulmuştur.
 
 
Söz konusu komisyon 1 başkan ve 3 üyeden oluşmaktadır.
 
-Sırrı KÖSTERELİ Genel Sekreter (Başkan)
-Bülen İLHAN İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili (Üye)
-Mehmet Ali AYTEKİN Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü (Üye)
-Salih OĞUZ Atölye Formeni (Üye)
 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5176 sayılı Kanun'un 7'inci maddesi hükmü gereğince hazırlanan 'Kamu Görevleri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin' 29'uncu maddesinde, 'Kurum ve kuruluşlarda, Etik kültürünü yerleştirilmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az 3 kişilik bir Etik Komisyonu oluşturulur. Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik Komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri üç ay içinde kurula bildirilir. Etik Komisyonu kurul ile işbirliği içinde çalışılır.' hükmü yer almaktadır.
Bolu İl Özel İdaresi Etik Komisyonu, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek amacı ile kurulmuştur.
 
Bolu İl Özel İdaresi  Etik Komisyonunun temel görevleri ise şu şekilde sıralanabilir:
 
-Kamu görevlilerinin uymaları gereken 'etik davranış ilkelerini belirlemek' ve 'uygulamayı gözetmek'
-Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re'sen veya başvuru üzerine gerekli 'inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek',
-Gerektiğinde 'mal bildirimlerini inceleme yetkisi'ne de sahiptir.
-Kamu yönetiminde 'etik kültürünü yerleştirmek' üzere çalışmalar yapmak ve yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmakla görevli ve yetkilidir.
 
İLETİŞİM BİLGİSİ :
Tel               : 0 374 270 35 80 - 81
e-posta        : info@boluozelidaresi.gov.tr