Bülent İLHAN
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
 
ÖZGEÇMİŞİ:
1976 Yılı Bolu doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Bolu’da tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde okurken 1997 Yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümüne geçerek 2001 Yılında lisans eğitimini tamamlamıştır. Vatani görevini 2002 Yılında Tekirdağ-Malkara 95. Zırhlı Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı Hayrabolu Garnizon Komutanlığında kısa dönem erbaş olarak yerine getirmiştir.
2002 Yılında özel sektörde çalışma hayatına başlamış, 2008 yılında Seben Kaymakamlığı Malmüdürlüğünde Maliye Bakanlığı personeli olarak memuriyet hayatına başlamıştır. 2013 Yılında kurumlar arası naklen atama ile Bolu İl Özel İdaresi personeli olmuştur. 2009 Yılından itibaren Seben Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü ve aynı anda 2013 Yılından itibaren de Seben İlçe Özel İdare Müdür Vekilliği görevlerini yürütmüş olup , 01/04/2016 tarihinde Bolu İl Özel İdare Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görevine vekaleten atanmıştır.
Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.
 
GÖREV ve TANIMI
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kurumun görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla insan kaynaklarının planlanması, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, özlük işlerinin takibi ve insan kaynaklarına ilişkin iş tanımlarının güncellenmesi, ücret yönetimi, performans yönetimi, kariyer yönetimi gibi çalışmaların objektif kıstaslara uygun olarak gerçekleştirilmesinden sorumlu birimdir.
Bu doğrultuda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer Kanunlar dâhilinde İl Özel İdaresince istihdam edilecek memur, sözleşmeli personel ve işçilerin iş ve işlemlerini, mevzuatın öngördüğü şekilde yapar. Ayrıca evrak kayıt, hizmet içi eğitimler, iş sağlığı ile ilgili iş ve işlemleri yapar.
İl Özel İdaresi’nin işgücüne ilişkin her türlü hizmet ve personel alımlarını kanun ve mevzuatlara göre yapmak.
İl Özel İdaresi hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için insan kaynaklarının kısa, orta ve uzun vadeli planlamasını yapmak.
İl Özel İdaresi hizmetlerindeki değişme ve gelişmelerin ışığında norm kadro çalışmalarının sürekliliğini sağlamak.
Memur, işçi ve diğer personelin özlük işlemlerini ilgili mevzuatlarına uygun olarak yürütmek.
Personel kanununa ilişkin yenilikleri ve mevzuat değişikliklerini takip ederek uygulamak.
Toplu iş sözleşmesi dönemlerinde yasal işlemleri hazırlamak ve takip etmek.
Kurum içinde ekip çalışmasını geliştirmek, ekip ruhunu oluşturmak.
5302 sayılı Kanunun 36. maddesinin son fıkrası gereğince İl Özel İdaresi memurlarına başarı durumlarına göre İl Encümen kararına istinaden ikramiye ödemesi ile ilgili çalışmaları yapmak.
Personel atama ve nakillerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
İl Özel İdaresi personelinin mal bildirimleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
Disiplin uygulaması ile ilgili işlemleri yürütmek.
İşçi ve sözleşmeli statüdeki çalışacakları işe alınmaları ile ilgili özlük işlemlerinin takibini ve özlük dosyalarının düzenlemesini yapmak.
Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, birim müdürleri ve diğer personelin vekâlet, görevlendirme onayları, izin, hastalık onayları ile ilgili işlemlerini yürütmek.
İdarenin çalışma takvimi çerçevesinde Birim Müdürlerinin uygun görüşü doğrultusunda yıllık izin planlamasını yapmak.
Personelinin mali işlemlerinin (maaş, ücret, mesai, harcırah, yolluk, icra, haciz, sigorta ve puantörlük vb. işlemler) tahakkukunu yapmak.
Yemekhane hizmetlerine ait iş ve işlemlerini yürütmek.
Birimlerde yapılacak öğrenci staj çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek.
Kurum Tabipliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
İdarenin yatırımlarına ait bilgilerin 15, 30, 60 dakikalık bilgilendirme raporlarını hazırlamak, bu amaçla ilgili birimlerden gelen sürekli veri akışını sağlamak, İdareye ait brifingi hazırlamak,
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili işleri yürütmek.
Resmi Yazışmaların kanun ve yönergeler doğrultusunda yürütülmesi için birimler arası koordinasyonu sağlamak. Resmi ve özel, kurum ve kuruluşlar ile personelden, vatandaşlardan, posta ve kargo yoluyla vb. gelen resmi yazı, dilekçe, tebliğ vb. her türlü evrakı teslim almak, “e-İçişleri Projesi” dahilinde kayıt altına almak, havaleye göndermek, havaleden gelen evrakı ilgili Birim Müdürlüklerine teslim etmek.
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre kurum arşivini kurmak ve idare etmek, arşiv hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak.
İl özel idaresi personelinin bilgi ve becerisini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim,   seminer, çalıştay, panel, konferans vb. etkinlikleri yapmak ve yaptırmak.
Birim Müdürü 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu gereğince Birimi ile ilgili harcamalarda harcama yetkilisi, ihalelerde ise ihale yetkilisi olarak işlemleri yürütmek. Birimi ile ilgili dönemler halinde Faaliyet Raporlarını, Birim Performans Planını hazırlamak ve üst makama sunmak.
Görev alanına giren konularla ilgili istatistikî çalışmalar yapmak.
Birimi ile ilgili arşiv ve dokümantasyon işlemlerini yapmak.
Mevzuatın ve amirlerin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.