Mehmet Ali AYTEKİN
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü
 
ÖZGEÇMİŞİ :
1975 Yılında Isparta İli Senirkent İlçesi Büyükkabaca Kasabasında doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Ankara’da tamamladı.
1996 Yılında Ankara Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu.
1996-1997 yılları arası inşaat özel sektörde çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra 1997-1998 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı ASAL Daire Başkanlığında yedek subay olarak askerlik hizmetini tamamladı.
1998-2000 yılları arası inşaat özel sektörde çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra  18 Aralık 2000 tarihinde Bolu Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde mühendis olarak memurluk hizmetine başladı. Çeşitli Birimlerde çalıştıktan sonra 2003 yılında Yol Şube Müdürü olarak atandı.
2005 yılında İl Özel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü birleştikten sonra İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğüne atandı. 05.05.2014 Tarihinden itibaren  Plan Proje Yatırım ve İnşaat  Müdürü ve İl Özel İdaresi Encümen Üyesi olarak görevine devam etmekte olup, evli ve 1 çocuğu bulunmaktadır.
 
GÖREV TANIMI :
 İl Özel İdaresi yatırım programında bulunan işlere ait mimari, statik, elektrik, tesisat ve zemin etüt projelerinin kontrol ve onay işlemlerini yapmak,
Yatırım ve hizmetler için ihtiyaç duyulan her türlü etüt ve projeleri yapmak, yaklaşık maliyetleri belirlemek,
Çocuk oyun alanlarının ve parkların tesis edilmesi
Hizmet binaları, bakımevleri, lojman ve sosyal tesislerin yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
Röleve, restorasyon, restitüsyon onarım projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
Görevi ile ilgili olarak her türlü ihale iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak,
Hak edişlerin incelenmesini yapmak,
Geçici ve kesin kabulleri yapmak, fesih ve tasfiye iş ve işlemlerini yapmak,
Yeni birim fiyat tanzimi ve revizelerini yapmak,
Bakanlıklardan yapım ile ilgili gelen şartlı ödeneklerin etüt, proje, yaklaşık maliyet ve ihale sürecini hazırlayıp sonuçlandırmak, kontrollük hizmetlerini yaparak geçici ve kesin kabullerini yapmak,
Hizmet için lüzumlu her türlü harita, keşif, araştırma, etüt proje, rasat, istatistik, envanter, birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak,
İskan Kanunları, özel kanunlar ve kamulaştırmalar dolayısıyla yapılacak hizmetlerin uygulama öncesi her türlü etüt, plan ve projelerini yapmak,
Yapılacak olan tüm hizmetlere ait envanter kayıtlarının oluşturmak.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İl Özel İdaresi ve bakanlıklardan tahsis edilen ödeneklerinde  harcama ve ihale yetkiliğini yapmak,
İl Özel İdaresi Bütçesi ile birim müdürlüğü harcama kaleminde tahsis edilen ödeneklerde harcama ve ihale yetkilisi olarak görev yapmak,
Birimin faaliyet ve hizmet alanı ile ilgili, stratejik plan doğrultusunda aylık ve yıllık raporlarını hazırlamak ve ilgili makama sunmak.
Amirlerinin verdiği ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yürütmek.