Yeliz ERDOĞAN
Ruhsat ve Denetim Müdürü

 
ÖZGEÇMİŞİ :
1979 yılında Bolu’da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Bolu’da tamamladı.
2003 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
2003-2004 yılları arasında özel sektörde çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra, 2004-2006 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında Cybersoft Şirketler Grubu tarafından yürütülen VEDOP, VEDOS ve DEFGEL Projelerinde eğitmen ve işletmen olarak görev yaptı.
28.07.2006 tarihinde Maden Mühendisi olarak Bolu İl Özel İdaresi'nde göreve başladı, 18.07.2008 tarihinde Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nde görevine devam etti.
30.03.2016 tarihinde Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili olarak atandı. Halen bu görevi yürütmektedir.
Evli olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
 
GÖREV TANIMI :
Maden Kanunu ve uygulama yönetmelikleri ile İl Özel İdaresi’ne verilen tüm görevleri yerine getirmek.Görev alanı içerisindeki işyeri açma ve GSM ruhsatı verme iş ve işlemlerini yapmak ve denetlemek.İçmeye ve yıkanmaya mahsus jeotermal sulara ruhsat verme iş ve işlemlerini yapmak.Kamu kurum ve kuruluşlarına “hammadde üretim izin belgesi” vermek ve denetlemek.Su ürünlerinin kiralanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
İlimiz sınırları içerisinde 3213 sayılı Maden Kanunun uyarınca I (a) grubu maden ocaklarını belirlemek, bu ocakları incelemek, ihale ederek İşletme ruhsatı düzenlemek. Resmi kurumların talebi üzerine I (a) grubu Maden ocakları için Hammadde Üretim İzin Belgesi düzenlemek. Tüm Maden guruplarına ait ocakları denetlemek, bunların GSM ruhsatlarını düzenlemek, devlet hakkı tutarlarından İl Özel payının tahsili işlemleri ile mevzuatla verilen diğer yasal payların takip ve tahsilini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli çalışarak gerçekleştirmek. İl genelinde işletilen tüm Maden Ocaklarının kontrolünü yaparak, ruhsatsız ve usulsüz sevk yapılmasına izin vermeden gerekli cezai işlemleri uygulamak. Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili İl Özel İdaresine verilen yetkiler çerçevesinde gerekli kontrolleri yapmak ve tedbirler almak, Maden Kanunu ve Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu kapsamına giren cezai işlemlerle ilgili Kabahatler Kanununa göre işlem yapmak ve gerekli cezai işlemleri uygulamak. 167 sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun uyarınca Yer altı ve kaynak sularının kiraya verilmesine ait iş ve işlemleri yapmak. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 7. Maddesi gereğince; Sıhhi müesseseler, Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile Bolu Merkez Belediye sınırları dışındaki 1. Sınıf GSM’ler ile belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki 1.-2. ve 3. Sınıf gayrisıhhi müesseselere ruhsat vermek ve denetlemek. Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular hakkındaki Kanun gereğince Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama ve İşletme ruhsatlarını vermek, takip etmek ve denetlemek, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri uyarınca ‘Su Kullanım Hakkı’ izin belgesini düzenlemek ve denetimini yapmak, İl genelinde uygulanan KÖYDES (Köylerin Altyapısının Desteklenmesi) projesine ait koordinasyon birimi iş ve işlemlerini yapmak.